shadow

Obchodní podmínky

Použité termíny:

 • Uživatel – koncový zákazník, která objednal nebo užívá službu.
 • Poskytovatel – provozovatel služeb IT & WP HOST s.r.o., IČO: 06001637 dále viz. kontakt.
 • Server – komunikační Team Speak 3 server, myšleno virtuální server uživatele.
 • Administrace služby – webové rozhraní pro správu serveru na http://admin.ts3-hosting.cz.
 • Webová presentace – webové stránky https://www.ts3-hosting.cz.
 • Kredit – Nakoupené jednotky – body pro zřízení a prodlužování serveru. Slouží pro jednotný přepočet pro nákup bodů z jiných měn. Zakoupený kredit není vratný (mimo bod. 12c)

Vytvoření objednávky na naše služby i samotné užívání služeb se řídí těmito pravidly:

 1. Uživatel může využívat služeb serveru v souladu s těmito pravidly.
 2. Uživatel potvrzuje, že četl tyto podmínky a potvrzuje, že je považuje za řádnou smlouvu vytvořením objednávky.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo:
  1. Okamžitě pozastavit,server který je využíván pro šíření nevhodného obsahu např. warez, cracks, porno, erotiku, viry.
  2. Zablokovat přístup k serveru IP adrese uživatele, který soustavně porušuje podmínky serveru zejména bod 5b a 5d.
  3. Okamžitě omezit nebo zakázat službu v případě přetěžování serveru nebo využívání služby pro jiný účel, než je služba určena.
  4. Zrušit přijatou objednávku, nelze-li ji z technických či administrativních důvodů zpracovat.
  5. Provádět vlastní zálohy uživatelovo dat pro případ havárie serveru a jejich nutné obnovy, aby se předešlo ztrátě dat.
  6. Neprodloužit uživatelovo server z technických důvodů.
  7. Změnit koeficient vyjadřující cenu kreditu a tím změnit množství kreditu na 1 slot.
  8. Informovat uživatele o výpadku skrze email i SMS.
  9. Informovat uživatele o službách provozovatele na emailovou adresu uživatele.
 4. Uživatel musí:
  1. Při registraci a odběru služeb uvádět pravdivé údaje, dojde-li ke změně je povinen změnu nahlásit.
  2. Dodržovat tyto podmínky.
  3. Sledovat změny pravidel provozu serveru.
  4. Sledovat webovou prezentaci a informovat se o možných odstávkách, výpadcích a změnách v nastavení služeb.
  5. Uchovávat bezpečně přístupové údaje do administrace služby a předejít k jejich zneužití (nepředávat údaje dalším osobám).
  6. Pro vytvoření serveru si musí uživatel zakoupit kredit.
 5. Uživatel nesmí:
  1. Publikovat obsah, který je v rozporu s platnými zákony ČR a EU.
  2. Publikovat obsah obsahující erotické, nelegální software aj materiály (warez, crack, hacks stránky, nelegální MP3, viry a filmy).
  3. Své servery používat jako distribuční server pro šíření nelegálních dat i odkazů na nelegální obsah.
  4. Ohrožovat plynulý provoz serveru nevhodnými skripty, jež např. generují vysokou zátěž na dotazování na stav serveru.
  5. Úmyslně zatěžovat server.
  6. Obcházet předdefinované možnosti pro vytváření serveru a nastavovat delší dobu platnosti serveru než 1 rok (360dní).
 6. Poskytovatel se zavazuje:
  1. Neposkytovat údaje o uživateli a jeho aktivitách na serveru třetí straně vyjma vyšší moci (soudy, policie).
  2. Udržovat služby v provozu a minimalizovat výpadky.
  3. Informovat uživatele o porušení mírných části pravidel před provedením sankcí (např. datový tok, pozastavení server, atd.).
  4. Umožnit vytvořit server uživateli dle výše uživatelovo kreditu a umožnit, že server bude možné zřídit i prodloužit.
  5. Vrátit uživateli kredit do elektronické peněženky ve formě kreditu za poměrnou dobu výpadku, přesahuje-li výpadek více než 12hodin, pro další využití nové či prodloužení služby.
  6. Informovat klienta o změnách parametrů pro správnou funkčnost služeb.
  7. Informovat klienta o plánovaných údržbách na webových stránkách.
  8. Údržba a servisní zásahy nejsou brány jako výpadek služeb.
  9. Umožnit vyčerpat nakoupený kredit za službu Team Speak 3.
 7. Poskytovatel nenese zodpovědnost:
  1. Za výpadky služeb a s nimi způsobené finanční újmy uživatelů a za finanční újmy způsobené pozastavením provozu služeb.
  2. Za způsobené škody při obnovení dat ze zálohy při havárii provozního serveru.
 8. Prodloužení služeb:
  1. Služby – server je automaticky prodlužován na základě dostatečného kreditu.
  2. Pro prodloužení serveru je třeba disponovat dostatečnou výši kreditu, která je zapotřebí pro prodloužení serveru.
  3. Při nedostatečné výši kreditu není server prodloužen a je zrušen.
  4. Obnovení u neprodlouženého serveru není možné.
  5. Prodloužením služeb uživatel souhlasí s aktualizací obchodních podmínek a podmínek provozu služeb.
  6. Uživatel může měnit periodu prodlužování severu z administrace služeb.
  7. Uživatel může navýšit počet slotů serveru z administrace služeb.
 9. Platby:
  1. Přijaté platby jsou nevratné.
  2. Uživatel si za zaslanou platbu kupuje kredit.
  3. Cena jednoho kreditu je uvedena v administraci služeb.
  4. Nakoupený kredit poskytovatel nevykupuje zpět od uživatele. Uživatel má možnost převést svůj kredit na jiného uživatele.
  5. Při zřízení či prodloužení serveru se provádí pomocí zakoupeného kreditu.
  6. V případě, že uživatel přestane službu využívat, nemá nárok na vrácení kreditu.
  7. V případě porušení těchto podmínek ze strany uživatele není nárok na vrácení kreditu.
  8. U plateb, kde je služba provedena jednorázově, není možné nárokovat platbu zpět při odstoupení od smlouvy (zakoupení kreditu).
  9. Přijatá platba, která neobsahuje VS či SS či či je menší než 200 Kč je zpracována manuálně a zpoplatněna 100 Kč za úkon administrativních prací.
  10. Poplatky spojené s vrácení platby hradí provozovateli uživatel, resp. je vracená částka ponížena o tento poplatek.
  11. Přijatou platbu lze vrátit pouze v případě, že nebyl již zakoupen kredit.
  12. Pohyby kreditu jsou online k dispozici v administraci služeb.
  13. Poplatky spojené s přijatou platbou (platby ze zahraničí) jsou odečteny z kreditu uživatele.
 10. Další ustanovení
  1. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce (administrátor, uživatel).
  2. Poskytovatel neposkytuje podporu pro uživatelské používání programu klienta, který je dílem třetí strany.
  3. Poskytovatel provozuje služby s licenčním oprávněním a platí veškeré licenční poplatky.
  4. Poskytovatel nenese odpovědnost z a přerušení poskytování služby v případě zásahu vyšší mocí nebo v případě poruchy na zařízeních třetích dodavatelů (zejména dlouhodobější výpadek dodávky elektrické energie, telekomunikačních spojení atd.), pokud tyto skutečnosti byly způsobeny neodvratitelnou událostí, které nebylo možno prokazatelně zabránit a které nebyly způsobeny nedbalostí či úmyslným jednáním či opomenutím poskytovatele.
  5. Administrátorem (správcem) uživatelovo serveru není poskytovatel.
  6. Zákazník umožní poskytovateli používat své logo a  označení pro marketingové účely jako referenci.
  7. Poskytovatel nezodpovídá za případné způsobené škody ve všech možných situacích.
  8. Služba je vždy hrazena předem z elektronické peněženky ze zakoupeného kreditu uživatele.
  9. Uživatel si nekupuje větší kredit, než plánuje využit za služby za období jednoho roku.
  10. Platnost kreditu je 1 rok od nákupu kreditu.
  11. Jeden měsíc = 30 po sobě jdoucích dní.
  12. Reklamace pohybu kreditu lze vznést do 14 dní od pohybu kreditu.
  13. Provozovatel reaguje změnou kurzu dolaru aktuální cenou kreditu. Její případná změna je okamžitě promítnuta při vytváření nových serverů i prodlužování stávajících serverů. Kvůli možným změnám ceny doporučujeme nakupovat kredit v menších částkách.
  14. Uživatel může dočasně pozastavit i spustit server. Expirace serveru se neposouvá.
  15. Uživatel může smazat server. Kredit za nevyužité období serveru uživateli propadá.
 11. Ukončení služeb
  1. Služba je ukončena ze strany provozovatele, pokud není prodloužena.
  2. Služba je ukončena na příkaz vyšší moci.
  3. Služba je ukončena v případě zrušení licence provozovateli. V tomto případě je vykoupen kredit od uživatele a vrácen uživateli na sdělené číslo účtu.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Poslední aktualizace: 22.4.2017